Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza rekrutację do przedszkola, oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora.

Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.

W/w deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację, a więc w dniach 8. 02.2021r – 12.02.2021r

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, tzn. od 1 września 2021r.

DEKLARACJA

Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2015 2016, 2017, 2018) nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie , przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

WNIOSEK

ZAŁ.1

ZAŁ.2

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

ZARZĄDZENIE NR 4

ZARZĄDZENIE NR 5

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

15.02.2021r. – 26.02.2021r. godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

1.03.2021r.–5.03.2021r

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

9.03.2021r. godz.14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

10.03.2021r.– 19.03.2021r. godz.14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

22.03.2021r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

4.05.2021r. - 11.05.2021r. godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

11.05.2021r - 14.05.2021r

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

17.05.2021 r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

18.05.2021r - 20.05.2021r. godz. 14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

21.05.2021 r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza rekrutację do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora.

Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia

ZGŁOSZENIE DO KLASY I

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

W przypadku wolnych miejsc w klasie I, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

WNIOSEK DO KLASY I

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

ZARZĄDZENIE NR 7

ZARZĄDZENIE NR 8

KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy

22.02.2021r – 5.03.2021r. godz. 14.00

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

8.03.2021r – 12.03.2021r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

15.03.2021r. godz. 9.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

16.03.2021r – 25.03.2021r. godz. 14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

 

26.03.2021r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:

4.05.2021r - 7.05.2021r.  godz. 14.00

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

10.05.2021r – 17.05.2021r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

17.05.2021r. godz. 9.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

18.05.2021r – 21.05.2021r. godz. 14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

 

24.05.2021r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.