Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zswolam.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać większości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Włodarczyk, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 175830430. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna 

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej im. J. M. Ossolińskiego, Wola Mielecka 406,39 -300 Mielec

Zespół szkół mieści się w dwóch budynkach – budynek główny i budynek edukacji wczesnoszkolnej

Do budynku głównego prowadzi 5 wejść. Wejście główne od ulicy dojazdowej ze schodami i podjazdem dla niepełnosprawnych, wejście od strony wschodniej od parkingu ze schodami i podjazdem dla niepełnosprawnych, wejście ewakuacyjne z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz 2 wejścia ewakuacyjne – od strony zachodniej- 1 ze schodami 1 bezpośrednio z chodnika,

Do budynku edukacji wczesnoszkolnej prowadzi 3 wejścia. Wejście główne od strony dziedzińca szkoły, wejście od strony ulicy dojazdowej. Oba wejścia ze schodami. Wejście od strony zachodniej z podjazdem dla niepełnosprawnych.

W obu budynkach dostępny jest dla osób niepełnosprawnych tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Klatki schodowe i piętro są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. W budynkach nie ma windy.

Tylko na terenie budynku edukacji wczesnoszkolnej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych po lewej stronie od wejścia.

Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynków nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak położenie budynków i ciągów komunikacyjnych pozwalają na zaparkowanie samochodu bezpośrednio przy podjeździe.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sekretariat szkoły znajduje się w budynku głównym, na parterze na wprost wejścia głównego.

Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Sekretariatu zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też usługi „Tłumacza języka migowego online”.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

 

Deklaracja dostępności - wersja do wydruku

 ikona pdf
plik pdf