O szkole

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej powołano w 1999r. Nadanie szkole imienia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego nastąpiło 18 czerwca 2000r. W skład zespołu wchodzi przedszkole (utworzone w 2010r), ośmioletnia szkoła podstawowa. .

W roku szkolnym 2019/2020 r. do Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej uczęszcza: 98 dzieci do pięciu oddziałów przedszkolnych, 189 uczniów do 10 oddziałów szkoły podstawowej. Łącznie w zespole uczy się 287 dzieci.

Oferta szkoły

Nasza szkoła w swoich działaniach kieruje się uniwersalnymi zasadami moralnymi. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny. Podejmowane działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze skierowane są na rozwój naszych uczniów.

Jesteśmy szkołą nowoczesną, praworządną, w której dydaktyka jest dynamicznie wspierana nowatorskimi metodami aktywnymi i multimedialnymi środkami dydaktycznymi Naszym celem jest model szkoły otwartej na współpracę ze środowiskiem, instytucjami i ludźmi nauki.

Jesteśmy szkołą humanistyczną traktującą podmiotowo rodziców i uczniów, harmonijnie zintegrowaną ze społecznością lokalną. Kształcimy zdrowych, młodych Europejczyków, wierzących w swoje możliwości, łatwo nawiązujących kontakty i patrzących z optymizmem w przyszłość.

Kształcimy również tak, aby nasi absolwenci byli przedsiębiorczy, mobilni zawodowo, aby potrafili sobie stawiać jasno cele i konsekwentnie je realizowali. Realizujemy misję kształcenia i wychowania według przyjętej „Sylwetki absolwenta”.

W szkole tworzony jest system wartości oparty na prawach człowieka a także obowiązujących normach i zasadach postępowania. Poczucie bezpieczeństwa jest niezbywalnym warunkiem uczenia się i rozwoju naszych wychowanków. Priorytetem jest uczeń i jego prawidłowy rozwój.

W osiągnięciu tego celu, dokładnie rozpoznawane są potrzeby naszych wychowanków. Uwzględniane są metody i formy pracy dostosowane do potrzeb, możliwości rozwojowych oraz ich zainteresowań. Sukcesywnie poszerzana jest oferta edukacyjna i wychowawcza szkoły. Każdy uczeń otrzymuje wsparcie w dążeniu do osiągania celów indywidualnych a także grupowych. Organizowana jest wieloaspektowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Promowane są właściwe zachowania oraz postawy społeczne uczniów, którzy coraz chętniej podejmują różne inicjatywy na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. Modelują pożądane postawy społeczno-moralne i patriotyczne. Normy oraz wartości określające odpowiednie zachowania, jak również wzory interakcji społecznych znajdują odzwierciedlenie w klimacie społecznym szkoły. Istotnym czynnikiem są postawy nauczycieli, którzy starają się nawiązywać przyjazne relacje z uczniami, rozwiązują pojawiające się konflikty i kształtują zachowania społeczne uczniów.

 

Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec wykonywanych zadań. Szkoła jest znana w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie i zapewniająca zdrowe środowisko wychowawcze. Sprzyja to zgłaszaniu się do naszej szkoły uczniów również z poza obwodu szkolnego.

Ściśle współdziałamy z rodzicami, oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci, organizując szkolenia, warsztaty i spotkania z trenerami. Tematyka tych szkoleń dobierana jest do aktualnych potrzeb rodziców.

Zapewniamy uczniom

- opiekę, bezpieczeństwo i pomoc, troskę o zdrowie,

- atmosferę wzajemnej życzliwości, otwartości, współpracy i szacunku we wzajemnych relacjach,

- poszanowanie godności osobistej,

- tolerancję wobec postaw i poglądów,

- poszukiwanie i kształtowanie wartości moralnych,

- sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi; rozwijanie samoświadomości,

- nabywanie, pogłębianie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy,

- rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań, pasji

- przygotowanie do świadomych, samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów,

- opiekę pedagoga

- zajęcia rozwijające zainteresowania, jak również wyrównujące braki edukacyjne,

- szeroki wachlarz imprez i uroczystości szkolnych,

- realizację ciekawych projektów edukacyjnych,

- - zajęcia sportowo –rekreacyjne, udział w zawodach na różnych szczeblach

- udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich

- udział w akcjach ekologicznych, historycznych, językowych

 

Kadra pedagogiczna

W Zespole Szkół w roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych jest 34 wykwalifikowanych nauczycieli, w tym: 15 posiada kwalifikacje do nauczania dwóch i więcej przedmiotów, 8 nauczycieli jest egzaminatorami, a 2 jest ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wśród zatrudnionej kadry 25 nauczycieli posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, 6 nauczyciela mianowanego, 2 nauczyciela kontraktowego i 1 nauczyciel odbywa staż.

Baza szkoły

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Jeden z nich z 5 salami lekcyjnymi, przeznaczony jest dla najmłodszych dzieci oddziału przedszkolnego dla 5 i 6 - latków, oraz uczniów klas I – III. Również biblioteka szkolna i świetlica mieści się w tym budynku.

W budynku głównym uczą się klasy IV – VI szkoły podstawowej i klasy gimnazjum. Do nauczania przeznaczonych jest 14 sal lekcyjnych i 1 mała do zajęć językowych. Na zajęcia wychowania fizycznego przeznaczone są dwie sale gimnastyczne – jedna o pow. 288 m2 a druga o pow. 90 m2

W 2010r dobudowano budynek przedszkola w którym mieszczą się dwie sale do zajęć, szatnia, sala do zajęć logopedycznych i sala gimnastyczna. Przy przedszkolu znajduje się plac zabaw udostępniony dla najmłodszych dzieci w czasie zajęć oraz po południu.

Szkoła posiada kuchnię z jadalnią, gdzie przyrządza się dziennie ok. 150 dwudaniowych obiadów.

Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce i sprzęt dydaktyczny. Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe. W każdej klasie znajduje się dostęp do Internetu, sprzęt multimedialny – rzutnik i laptop. Dodatkowo w dwóch pracowniach umieszczono na stałe 3 tablice interaktywne. Natomiast z kolejnych trzech interaktywnych tablic przenośnych korzystają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz języków obcych.

Szkoła dysponuje terenem zielonym przeznaczonym na zajęcia sportowe i rekreacyjne. Od kwietnia 2019r realizowany jest projekt na wykonanie boiska wielofunkcyjnego, boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżnię lekkoatletyczną. Obiekty szkolne są ogrodzone i monitorowane przez 16 kamer.