Kreatywny Uczeń i Nauczyciel

kapital ludzki                                                                                    UEEFS L-kolor

 

 

Od 01.01.2014r. Gmina Mielec i Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej rozpoczęła realizację projektu o nazwie „Kreatywny Uczeń i Nauczyciel” współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projektem objętych zostało 90 uczniów od kl. I do kl. VI Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej, dla których prowadzone są nowoczesne zajęcia edukacyjne, w ramach, których są realizowane programy w kl. I-III- „Mądre Dziecko” i w kl. IV-VI – „Uczeń z Charakterem” kształtujących prawidłowe nawyki uczenia się i kompetencji w zakresie czytania ze zrozumieniem, zapamiętywania, samodzielnego wykonywania eksperymentów naukowych i zadań logicznych. W trakcie realizacji zajęć dla uczniów wykorzystywany jest sprzęt multimedialny, taki jak: tablety, laptopy, TV, kamera, odtwarzacze CD oraz sprzęt laboratoryjny zakupiony w ramach realizacji tego projektu. Projektem objęci zostali również wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej, którzy wzięli udział w szkoleniach dotyczących nowoczesnych metod podnoszących efektywność nauczania oraz otrzymują wsparcie metodyczne, dzięki którym jeszcze podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2014r.

Wartość projektu: 197 790,00 PLN

 

click2
zobacz plakat

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2