Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela

kapital ludzki                                                                                   UEEFS L-kolor

 

 

Od 01.01.2014r. Gmina Mielec i Publiczne Gimnazjum w Woli Mieleckiej rozpoczęło realizację projektu o nazwie „Akademia Aktywne Nauki Ucznia  i Nauczyciela” współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projektem objętych zostało 90 uczniów kl. I-III Gimnazjum w Woli Mieleckiej, dla których prowadzone są nowoczesne zajęcia edukacyjne, podczas których b realizowane jest program „Gimnazjalista z klasą” kształtujący prawidłowe nawyki uczenia się i kompetencji w zakresie czytania ze zrozumieniem, zapamiętywania, samodzielnego wykonywania eksperymentów naukowych i zadań logicznych, a przede wszystkim wzbudzi zainteresowanie naukami ścisłymi. W trakcie realizacji zajęć dla uczniów  wykorzystywany jest sprzęt multimedialny, taki jak: tablety, laptopy, TV, kamera, odtwarzacze CD oraz sprzęt laboratoryjny zakupiony w ramach realizacji tego projektu. Utworzony został Szkolny Ośrodek Kariery wspierający uczniów w trafności podejmowania decyzji edukacyjnych, zawodu poprzez warsztaty i i konsultacje z doradcą zawodowym. Projektem objęci zostali również wszyscy nauczyciele Gimnazjum w Woli Mieleckiej, którzy wzięli udział w szkoleniach dotyczących nowoczesnych metod podnoszących efektywność nauczania oraz otrzymują wsparcie metodyczne, dzięki którym jeszcze podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2014r.

Wartość projektu: 197 790,00 PLN

 

click2
zobacz plakat

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2